1 Jaar Stadsjutters bekijk de resultaten

Stadsjutters monitoren met behulp van de app Litterati zwerfafval in de regio Breda. De verzamelde data worden op statistische kaarten gezet.
Op die manier kan de aard en omvang van het probleem in beeld worden gebracht en worden gezocht naar de veroorzaker. Dat biedt kansen voor preventie van zwerfafval. Stadsjutters Breda is een initiatief van Natuur en
Milieuvereniging Markkant Breda. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Hogeschool Avans. De Gemeente Breda faciliteert het project financieel en ondersteunt het inhoudelijk met additionele gegevens.
Onderstaand een overzicht van de bevindingen in het eerste jaar (april ’19 – april ’20)

Stand van zaken april 2020
Op dit moment is Hogeschool Avans bezig alle verzamelde gegevens over zwerfafval te verwerken op statistische kaarten ofwel z.g.n. GIS kaarten.
De gegevens worden uitgesplitst naar locatie, periode en kenmerken (tags). Door de GIS- kaarten te combineren met door de gemeente Breda aangeleverde informatie over bushaltes, scholen, fietspaden, winkelcentra,
verkooppunten van take-away food, enz. kunnen we binnenkort conclusies trekken over de mogelijke oorzaak van het zwerfafval. Met die gegevens in de hand willen we vervolgens in gesprek komen met vertegenwoordigers
van de bron van het afval. Omdat de wijk Princenhage het best gemonitord is hebben we het voornemen daar te beginnen met het benaderen van een beperkt aantal (in principe 3) bronnen. De kaarten komen na de
zomervakantie als ‘open source’ digitaal beschikbaar en interactief te gebruiken. Belangrijk is ook dat we, in samenwerking met Hogeschool Avans, veel meer Stadsjutters werven zodat de dataverzameling gelijkmatiger over stad wordt verdeeld en de hoeveelheid gegevens toeneemt. Met ‘big-data’ groeit de betrouwbaarheid en representativiteit van het onderzoek. Als gevolg van de Corona-crisis is de uitvoering van alle plannen enigermate vertraagd, maar de uitwerking ervan gaat onverkort door.

Lees het volledige artikel >